Formularz PIT-37 i załączniki – co warto wiedzieć o rozliczeniu osób fizycznych

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Formularz PIT-37 wraz z wybranymi załącznikami składają osoby fizyczne, które mają obowiązek rozliczyć się z dochodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. Znajomość zasad wypełniania deklaracji pozwoli ci samodzielnie wypełnić dokument i uniknąć błędów, wymagających późniejszych korekt PIT-37. Nawet jeśli rozliczasz się przez system Twój e-PIT powinieneś wiedzieć, w jaki sposób zweryfikować poprawność danych wstępnie uzupełnionych przez Krajową Administrację Skarbową.

Formularz PIT-37 – jak go prawidłowo uzupełnić?

Każdy podatnik, będący osobą fizyczną, który osiągnął na terytorium Polski przychody (za pośrednictwem płatnika), podlegające zasadom opodatkowania ogólnego i według skali podatkowej, zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego rozliczenie na formularzu PIT-37.

Samodzielne uzupełnienie deklaracji stanowi nie lada wyzwanie. Pomocna może być broszura informacyjna, zawierająca szczegółowe wytyczne w tym zakresie.

Zanim przejdziesz do uzupełniania poszczególnych części formularza PIT-37 – doprecyzuj sposób opodatkowania:

 • indywidualny,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Uzupełnij również rok podatkowy za który składasz zeznanie. Pamiętaj, że jest to rok poprzedni w stosunku do tego, w którym uzupełniasz formularz.

Konieczne będzie również podanie twojego numeru NIP/ PESEL oraz dodatkowo numeru NIP/PESEL małżonka, jeśli zdecydowałeś się na wspólne rozliczenie.

Sprawdź pozostałe druki PIT w 2022 roku i załączniki na PITax.pl.

Część A – miejsce i cel składania zeznania

Formularz PIT-37 - Część A

Źródło: podatki.gov.pl

W części A uzupełnij dane urzędu skarbowego, który odpowiada za weryfikację twojej deklaracji podatkowej. Co do zasady jest to urząd właściwy dla twojego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania.

Określ również czy składasz zeznanie podatkowe, czy jego korektę. Jeśli to korekta – wyjaśnij jej charakter. Może bowiem wynikać z zauważenia przez podatnika omyłki, którą chcę poprawić albo być efektem toczącego się postępowania, dotyczącego unikania opodatkowania (już po otrzymaniu przez podatnika zawiadomienia).

Część B – dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania

Formularz PIT-37 - część B

Źródło: podatki.gov.pl

W części B uzupełnij swoje imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania (nie musi być on tożsamy z adresem zameldowania). Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, to i jego dane musisz uzupełnić w tej części PIT-37.

Część C – Przychody zwolnione od podatku

Formularz PIT-37 - część C

Źródło: podatki.gov.pl

Część C przeznaczona jest dla osób przed ukończeniem 26. roku życia, których wynagrodzenie ze stosunku pracy lub umowy zlecenie nie przekroczyło kwoty 85 528 zł.

Część D – dochody/ straty ze źródeł przychodów

Formularz PIT-37 - część D

Źródło: podatki.gov.pl

W części D (D1 i D2) wykazujesz swoje (i małżonka przy rozliczeniu wspólnym): przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, kwoty zaliczek pobrane przez płatnika.

Informacje te znajdziesz w deklaracjach: PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R, PIT-R, przygotowanych przez płatnika. Kwoty podane w tych dokumentach przenieś w odpowiednie rubryki PIT-37.

Część E –  składki na ubezpieczenia społeczne

Formularz PIT-37 - część E

Źródło: podatki.gov.pl

Część E w deklaracji PIT-37 służy odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, które w ciągu roku płatnik odprowadzał z twoich środków na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Odliczyć możesz także składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w innym kraju europejskim.

W części E wpisz dodatkowo przysługujące ci:

 • odliczenia wskazane w załączniku PIT/0,
 • ulgę odsetkową podaną w załączniku PIT/D,
 • odliczenie od wydatków mieszkaniowych podane w załączniku PIT/D.

Część F – obliczenie podatku

Część F Druku PIT-37

Źródło: podatki.gov.pl

Poprawne uzupełnienie podstawy obliczenia podatku części F nie będzie trudne, jeśli prawidłowo wypełniłeś część E.

Podstawą obliczenia podatku (przy rozliczaniu indywidualnym) jest kwota dochodu pomniejszona o odliczenia mieszkaniowe. Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – wpisz połowę uzyskanej kwoty.

Najtrudniejszym etapem uzupełniania części F jest poprawne obliczenie podatku. Musisz bowiem uwzględnić obowiązującą skalę podatkową (12 proc. i 32 proc.) oraz kwotę zmniejszającą podatek.

Podatek dla dochodów do 120 000 zł (pierwszy próg podatkowy) obliczysz, pomniejszając 12 proc. podstawy opodatkowania o kwotę zmniejszającą podatek.

Zarabiając powyżej 120 000 zł (drugi próg podatkowy), zastosuj wzór: 10 800 + 32% nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł i uzyskaną wartość pomniejsz o kwotę zmniejszającą podatek. Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem – obliczoną wartość pomnóż dwukrotnie.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł

120 000

 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Doliczenia do podatku uzupełniasz tylko wówczas, gdy musisz uwzględnić wcześniejsze odliczenia na potrzeby mieszkaniowe.

Część  G – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Druk PIT-37 - Część G

Źródło: podatki.gov.pl

W części G wpisujesz wysokość wszystkich składek na ubezpieczenia zdrowotne zapłaconych samodzielnie lub pobranych przez płatnika (w tym także tych opłaconych w innym kraju europejskim). Nie musisz jednak obliczać ich samodzielni – kwoty podane są w dokumentach takich jak np. PIT-11.

Podaj również odliczenia od podatku wskazane w załączniku PIT/O oraz odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych z załącznika PIT/D.

Część H – obliczenie zobowiązania podatkowego

Część H deklaracji PIT-37

Źródło: podatki.gov.pl

Część H w PIT-37 służy obliczeniu należności podatkowej. Jest to wartość podatku obliczonego w części G, pomniejszona o odliczenia mieszkaniowe.

Od uzyskanej kwoty odejmij sumę zaliczek pobranych przez płatnika z części D. W ten sposób dowiesz się, czy pojawiła się nadpłata (która zostanie ci zwrócona), czy też niedopłata, którą będziesz musiał zapłacić.

Część I – Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

Część I w zeznaniu PIT-37

Źródło: podatki.gov.pl

W części I wykaż różnicę między przysługującą ci kwotą ulgi prorodzinnej (na dzieci) a tą, która została już podana w części G.

Część J – dochody (przychody) wykazane na podstawie art. 45 ust. 3C ustawy

Sekcja J deklaracji PIT37 (wersja 2021/2022)

Źródło: podatki.gov.pl

Część J uzupełnij tylko wówczas, gdy osiągnąłeś dochody (przychody) z:

 • odsetek i dyskonta papierów wartościowych,
 • dywidend,
 • udziału w zyskach osób prawnych,
 • udziału w funduszach kapitałowych.

Część K i L – przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz OPP

Sekcja K-L w druku PIT-37

Źródło: podatki.gov.pl

Składając roczne zeznanie podatkowe na deklaracji PIT-37 możesz przekazać 1 proc. podatku na OPP (Organizację Pożytku Publicznego). W tym celu podaj w części K właściwy numer KRS i kwotę 1,5 proc. podatku.

W części L możesz uszczegółowić cel. Zrób to, jeśli chcesz, by 1 proc. twojego podatku wsparł konkretny cel OPP np. leczenie  wybranej osoby. Jeśli chcesz, by organizacja dowiedziała się o twoim wsparciu, możesz na to wyrazić zgodę w tej części PIT-37 i wpisać np. swój adres e-mail czy imię i nazwisko.

Część M – informacje o załącznikach

Druk PIT-37 - sekcja M (objaśnienie)

Źródło: podatki.gov.pl

Część M stanowi podsumowanie wszystkich załączników dodanych do deklaracji PIT-37.

Ponadto, jeśli załącznik PIT/D został dodany do deklaracji małżonka – podaj jakiego typu był to PIT i w jakim urzędzie skarbowym został złożony.

Część N – rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty

Sekcja N w Formularzu PIT 37

Źródło: podatki.gov.pl

W części N uzupełnij numer rachunku bankowego i potwierdź, że jesteś jego posiadaczem. To właśnie na to konto zwrócone zostaną ci pieniądze, jeśli wyliczyłeś nadpłatę podatku.

W przypadku rozliczania wspólnego z małżonkiem możesz wyjątkowo podać nie swój, lecz jego numer rachunku bankowego.

Część O – karta dużej rodziny (KDR)

Sekcja O w PIT-37

Źródło: podatki.gov.pl

W części O możesz podać, że jesteś posiadaczem karty dużej rodziny tylko, gdy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem.

Część P – oświadczenie i podpis podatnika/ małżonka/ pełnomocnika

Sekcja P w PIT-37

Źródło: podatki.gov.pl

W części P podpisujesz się wyłącznie ty, jeśli rozliczasz się indywidualne. W przypadku wspólnego z małżonkiem wypełniania deklaracji PIT-37 niezbędny jest również podpis małżonka.

Prawo dopuszcza też, by formularz podpisał pełnomocnik. Konieczne jest jednak wcześniejsze złożenie pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym.

Załączniki do formularza PIT-37

Deklaracja PIT-37 przewiduje możliwość dołączenia czterech załączników. To czy i jakie przedłożysz wraz z formularzem w urzędzie skarbowym, wskazujesz w części M deklaracji PIT-37.

Załącznik PIT/0

PIT/0 składasz, jeśli dokonujesz odliczeń od dochodu lub podatku. Służą temu ulgi i odliczenia:

 • ulga prorodzinna (ulga na dziecko),
 • ulga abolicyjna,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
 • ulga na Internet,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • odliczenie składek ZUS zdrowotnych,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • ulga dla młodych (bez PIT dla młodych).

Załącznik PIT/D

Załącznik PIT/D wypełniasz, jeśli dokonujesz odliczeń od dochodu (w ramach praw nabytych) lub odliczasz od podatku wydatki mieszkaniowe (w tym stosujesz ulgę odsetkową, czyli tę związana ze spłacaniem odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe).

Oświadczenie PIT-2K

Oświadczenie PIT-2K składają ci podatnicy, którzy po raz pierwszy stosują ulgę odsetkową.

Zawiera ono kwotę wydatków poniesionych na inwestycję, której celem było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Mowa tu więc o wydatkach na spłatę odsetek:

 • kredytów mieszkaniowych,
 • kredytu służącego spłacie kredytu mieszkaniowego,
 • kolejnych kredytów zaciągniętych w związku z potrzebą spłaty dwóch wcześniej wymienionych zobowiązań.

Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji ma na celu potwierdzenie twojego miejsca zamieszkania w innym niż Polska kraju europejskim. Jest to ważne, jeśli wybrałeś sposób opodatkowania inny niż indywidualny albo chcesz skorzystać z opodatkowania według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.).

Kto, kiedy i w jakiej formie powinien złożyć deklarację PIT-37?

Poziom skomplikowania informacji, jakie powinieneś przyswoić, przed przystąpieniem do rozliczania deklaracji PIT-37 jest bardzo wysoki. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na prostszy, szybszy i bezpieczniejszy sposób składania formularza do urzędu skarbowego – przez system Twój e-PIT.

Warto jednak, byś wiedział, z czego wynikają poszczególne wyliczenia. Mimo że to Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje wstępnie uzupełniony e-PIT, to powinieneś go zweryfikować przed akceptacją. Jeśli bowiem wystąpią błędy – wyłącznie ty będziesz za nie odpowiedzialny.

 

Najważniejsze informacje dotyczące rozliczania PIT-37

Kto może złożyć PIT-37

Osoba fizyczna fizyczną, która osiągnęła na terytorium Polski przychody (za pośrednictwem płatnika), podlegające zasadom opodatkowania ogólnego i według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.).

Kto nie może złożyć PIT-37

Osoby fizyczne, które:

●     prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,

●     doliczają dochody niepełnoletnich dzieci,

●     rozliczają straty z lat poprzednich,

●     odliczają tzw. minimalny podatek dochodowy.

Termin składania deklaracji

15 lutego-2 maja 2023

Formy składania deklaracji

●     w formie papierowej,

●     przy użyciu programu do rozliczania PIT,

●     za pośrednictwem systemu Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Możliwe sposoby opodatkowania

●     indywidualnie,

●     wspólnie z małżonkiem,

●     jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Deklaracje zawierające informacje o uzyskanych dochodach (niezbędne do rozliczenia PIT-37)

●     PIT-11,

●     PIT-11A,

●     PIT-40A,

●     IFT -1/IFT-1R,

●     PIT-R.

Termin przekazania podatnikom ww. informacji niezbędnych do wypełnienia PIT-37

28/29 lutego

Załączniki do PIT-37

●     PIT/0,

●     PIT/D,

●     Oświadczenie PIT-2K,

●     certyfikat rezydencji.

Przeznaczenie załącznika PIT/0

Wskazanie odliczeń od dochodu i podatku za wyjątkiem ulgi mieszkaniowej.

Przeznaczenie załącznika PIT/D

Wskazanie odliczeń od dochodu w ramach praw nabytych oraz z tytułu ulgi mieszkaniowej.

Przeznaczenie oświadczenia PIT-2K

Składany jednorazowo przy pierwszym odliczeniu ulgi mieszkaniowej.

Przeznaczenie certyfikatu rezydencji

Potwierdzenie miejsca zamieszkania poza Polską (na terenie Europy) do celów podatkowych.

Źródła

 1. Broszura informacyjna do zeznania PIT--37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku, https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 02.08.2022 r.
 3. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), podatki.gov.pl, dostęp: 10.09.2021 r. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971370926/U/D19970926Lj.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.