PIT-37 wspólnie z małżonkiem – kiedy rozliczać się z małżonkiem? Korzyści, zmiany w Polskim Ładzie

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-17 15:10:47

Wspólne rozliczanie z małżonkiem to nie tylko wygoda, polegająca na możliwości złożenia wyłącznie jednego formularza wraz z załącznikami, a nie dwóch odrębnych, jak to ma miejsce przy rozliczaniu indywidualnym. To przede wszystkim sposób na zapłacenie niższego podatku dochodowego.

Kiedy można rozliczyć PIT-37 wspólnie z małżonkiem?

Wspólne rozliczanie PIT-u z małżonkiem jest możliwe, gdy oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc cały ich dochód podlega opodatkowaniu bez względu na to, czy pochodzi ze źródeł położonych na terytorium Polski, czy poza jej granicami.

Ponadto wspólne rozliczenie małżonków (na formularzu PIT-37) dopuszczalne jest, gdy przez cały rok podatkowy, za który planują złożyć zeznanie byli w związku małżeńskim oraz istniała pomiędzy nimi wspólność majątkowa.

Wdowcy również mogą rozliczać się w ten sposób w dwóch wyjątkowych sytuacjach:

 • jeśli któreś z małżonków zmarło w czasie trwania roku podatkowego, a zawarcie związku miało miejsce przed pierwszym stycznia roku, za który ma zostać złożone zeznanie,
 • jeśli któreś z małżonków zmarło po zakończeniu roku podatkowego, przed złożeniem zeznania.

Wspólne rozliczanie PIT-u z małżonkiem jest również możliwe u rozwodników. Ministerstwo Finansów pozwala na to, jeśli wyrok rozwodowy uprawomocnił się dopiero w nowym roku podatkowym. Deklaracja PIT-37 jest zeznaniem za poprzedni rok podatkowy, dlatego ma odzwierciedlać sytuację małżonków z okresu od 31 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ten, w którym składa się zeznanie.

Kiedy małżonkowie nie mogą rozliczać się razem?

Małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli nie pozostawali w związku przez cały rok podatkowy, za który planują złożyć zeznanie. Nawet więc, jeśli wziąłeś ślub 1 stycznia 2021, pierwszą wspólną deklarację (zgodnie z obowiązującymi przepisami) złożysz z małżonkiem dopiero za rok 2022 (w PIT-37 składanym od 15 lutego do 30 kwietnia 2023 r.).

Jeśli natomiast zdecydowaliście się na rozdzielność majątkową, poprzez podpisanie intercyzy przedmałżeńskiej – będziecie mogli rozliczać się wyłącznie indywidualnie.

Wspólne rozliczenie PIT-u z małżonkiem wyklucza również separacja prawna.

Ponadto, istotne jest, by w roku podatkowym, za który ma zostać złożona deklaracja PIT, żadne z małżonków:

 • nie osiągało dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ani działów specjalnych produkcji rolnej, które są opodatkowane 19 proc. stawką podatku,
 • nie opłacało: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (wyjąwszy dochody z najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy),
 • nie opłacało podatku tonażowego,
 • nie opłacało podatku na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Wspólne rozliczanie z małżonkiem a Polski Ład

Zmiany związane z Polskim Ładem, jakie mają zacząć obowiązywać od 2022 r., wprowadzają korzystne zmiany we wspólnym rozliczaniu z małżonkiem.

Możliwe będzie wspólne rozliczanie dochodów osiągniętych w roku podatkowym, w którym związek małżeński został zawarty. Obecnie jest to możliwe dopiero w roku następnym, gdy związek trwa przez pełny rok podatkowy.

Jak przebiega wspólne rozliczanie małżonków?

Wspólne rozliczanie z małżonkiem rozpocznij od zsumowanie waszych dochodów. Pamiętaj, aby wcześniej odliczyć (odrębnie dla męża i żony) kwoty:

 • strat,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • składek ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe),
 • ulg i odliczeń od dochodu.

Zsumuj uzyskane kwoty dochodów i podziel na dwie równe części. Stanowią one podstawę do obliczenia podatku. Sam podatek wylicz, uwzględniając próg podatkowy i kwotę zmniejszającą podatek. Uzyskany wynik pomnóż dwukrotnie. Dopiero wówczas możesz wyliczony podatek pomniejszyć dzięki zastosowaniu przysługujących ulg i odliczeń od podatku.

Rozliczenie PIT-u z małżonkiem – przykład

Maż osiąga roczny dochód na poziomie 25 000 zł.

Żona osiąga roczny dochód na poziomie 100 000 zł.

Zgodnie z obowiązującą skalą podatkową mąż, którego dochód znajduje się w I progu podatkowym (17 proc.) rozliczając się indywidualnie, zapłaci podatek 3 725 zł. Żona natomiast, której dochody przekroczyły drugi próg podatkowy (32 proc.), zapłaci podatek 18 829 zł. Łączny podatek małżonków przy rozliczaniu indywidualnym wyniesie zatem 22 554 zł.

Podatnik

Dochód roczny

Wyliczenie

Wysokość podatku

Łączny podatek

Mąż

25 000 zł

(pierwszy próg podatkowy)

25 000*17%=

3725

3 725 zł

22 554 zł

Żona

100 000 zł

(drugi próg podatkowy)

10 000*32%=

18 829

18 829 zł

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli małżonkowie zdecydują na wspólne rozliczanie – ich podatek wyniesie 20 200,00 zł. Daje to korzyść finansową na poziomie 3 354,00 zł.

Krok obliczeń

Wyliczenia

Sumowanie dochodów męża i żony

25 000+100 000 = 125 000 zł

Podzielenie dochodów na dwie równe części

125 000/2=62 500 zł

(pierwszy próg podatkowy)

Obliczenie należnego podatku zgodnie ze wzorem dla pierwszego progu podatkowego: 17 proc minus kwota zmniejszająca podatek, która dla dochodów w przedziale 13 001 – 85 528 zł wynosi 525,12 zł

62 500*17%-525,12=10 100

Pomnożenie podatku dwukrotnie

10 100*2=20 200 zł

Źródło: opracowanie własne

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia PIT-37 wspólnie z małżonkiem?

Rozliczenie z małżonkiem jest możliwe na wspólny wniosek męża i żony. Wyrażany jest on jednak tylko przez tego małżonka, który wypełnia i składa PIT-37 w imieniu obojga.

Nie ma potrzeby składania odrębnego oświadczenia – wystarczy zaznaczenie w formularzu wybranego sposobu rozliczania. Pamiętaj jednak, że oświadczenie to składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Wspólne rozliczanie małżonków nie wymaga składania dodatkowych dokumentów. Mąż i żona rozliczają się na jednym formularzu PIT-37 i załączają po jednym egzemplarzu załączników (jeśli są wymagane): PIT/O, PIT/D, PIT-2K, certyfikat rezydencji.

Korzyści rozliczania PIT-37 wspólnie z małżonkiem

Wspólne rozliczenie małżonków na deklaracji PIT-37 jest korzystne w sytuacji wyraźnych różnic w zarobkach pomiędzy małżonkami. Jeśli jedno zarabia bardzo dużo, a drugie bardzo mało – wówczas wspólne opodatkowanie może pozwolić uniknąć konieczności płacenia wysokiego podatku 32 proc. przez małżonka, który osiąga dochody powyżej drugiego progu podatkowego (85 528 zł).

Wspólne rozliczanie warte jest rozważenie także, gdy jeden z małżonków nie zarabia wcale. Choć wówczas nie ma on obowiązku składania deklaracji podatkowej, ze względu na brak dochodów, to rozliczenie wspólne pozwoli obniżyć podatek do zapłaty. Jest to tzw. ulga na niepracującą żonę. Wyliczenia przebiegają analogicznie, jak w przypadku, gdy jedno z małżonków zarabia bardzo dużo, a drugi bardzo mało. Podobny jest również efekt – wysokość dochodów po ich podzieleniu na dwie równe części może sprawić, że będą mieć wysokość odpowiadającą pierwszemu, a nie drugiemu progowi podatkowemu.

Kiedy nie warto rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

Jeśli zarówno mąż, jak i żona mają dochody mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, to bez względu na to, czy będą rozliczać się wspólnie, czy indywidualnie – zapłacą podatek 17 proc.

Podobnie, nie odczują korzyści w przypadku, gdy jedno z nich zarabia powyżej 1 000 000 zł rocznie. Bez względu na sposób rozliczania konieczne będzie zapłacenie tzw. daniny solidarnościowej, czyli podatku 4 proc. od dochodu powyżej 1 000 000 zł.

Istnieje ponadto sytuacja, gdy wspólne rozliczanie nie tylko nie przynosi korzyści, ale wręcz negatywnie wpływa na wysokość podatku koniecznego do zapłaty. Ma to miejsce, gdy wspólny dochód męża i żony jest wyższy niż 26 000 zł i jednocześnie nie przekracza pierwszego progu podatkowego (85 528 zł), przy czym dochody gorzej zarabiającego małżonka wynoszą powyżej 8 000 zł. Rozliczając się wspólnie, mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek 525,12 zł. Tymczasem rozliczanie indywidualne umożliwiłoby małżonkowi mniej zarabiającemu na skorzystanie z kwoty zmniejszającej podatek w przedziale 1 360 – 525,12 zł.

Kwota podstawy opodatkowania

Kwota zmniejszająca podatek

8000 zł

1 360 zł

8001 – 13 000 zł

1 360 zł – (834,88 zł × [podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł] / 5 000 zł)

13 001 – 85 528 zł

525,12 zł

85 528 – 127 000 zł

525,12 zł – (525,12 zł × [podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł] / 41 472 zł)

więcej niż 127 001 zł

Kwota wolna od podatku nie przysługuje

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wspólne rozliczenie małżonków na deklaracji PIT-37 stwarza możliwość zapłacenia niższego podatku. Nie jest to jednak prawo, które nabywa się w dniu ślubu. Wspólne opodatkowanie dochodów i ich rozliczenie na jednym formularzu możliwe jest dopiero po upływie kolejnego roku podatkowego. Korzystne zmiany ma wprowadzić od 2022 r. Polski Ład. Nawet wówczas nie zawsze ten rodzaj opodatkowania w PIT-37 będzie korzystny. Zanim więc złożyć roczne zeznanie podatkowe – sprawdź, czy niższy podatek zapłacisz podczas rozliczania indywidualnego, czy wspólnie z małżonkiem.

Źródła

 1. Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku,https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 25.09.2021 r.
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 25.09.2021 r.
 3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf, dostęp: 25.09.2021 r.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf, dostęp: 25.09.2021 r.
 5. Polski Ład, http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf, dostęp: 25.09.2021 r.