PIT-37 wspólnie z małżonkiem – kiedy rozliczać się z małżonkiem? Korzyści, zmiany w Polskim Ładzie

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-08-03 08:00:00

Wspólne rozliczanie z małżonkiem to nie tylko wygoda, polegająca na możliwości złożenia wyłącznie jednego formularza wraz z załącznikami, a nie dwóch odrębnych, jak to ma miejsce przy rozliczaniu indywidualnym. To przede wszystkim sposób na zapłacenie niższego podatku dochodowego.

Kiedy można rozliczyć PIT-37 wspólnie z małżonkiem?

Wspólne rozliczanie PIT-u z małżonkiem jest możliwe, gdy oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc cały ich dochód podlega opodatkowaniu bez względu na to, czy pochodzi ze źródeł położonych na terytorium Polski, czy poza jej granicami.

Wspólne rozliczanie z małżonkiem a Polski Ład

Ponadto wspólne rozliczenie małżonków (na formularzu PIT-37) dopuszczalne jest nie tylko gdy przez cały rok podatkowy pozostawali małżeństwem. Od początku 2022 roku, ze wspólnego rozliczenia małżonków skorzystają również nowożeńcy, którzy wezmą ślub w roku, którego dotyczy ich wspólne zeznanie roczne. Warunkiem dodatkowym oraz koniecznym dla takiej pary jest istnienie pomiędzy nimi wspólności majątkowej.

Wdowcy również mogą rozliczać się w ten sposób w dwóch wyjątkowych sytuacjach:

 • jeśli któreś z małżonków zmarło w czasie trwania roku podatkowego, a zawarcie związku miało miejsce przed pierwszym stycznia roku, za który ma zostać złożone zeznanie,
 • jeśli któreś z małżonków zmarło po zakończeniu roku podatkowego, przed złożeniem zeznania.

Wspólne rozliczanie PIT-u z małżonkiem jest również możliwe u rozwodników. Ministerstwo Finansów pozwala na to, jeśli wyrok rozwodowy uprawomocnił się dopiero w nowym roku podatkowym. Deklaracja PIT-37 jest zeznaniem za poprzedni rok podatkowy, dlatego ma odzwierciedlać sytuację małżonków z okresu od 31 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ten, w którym składa się zeznanie.

Kiedy małżonkowie nie mogą rozliczać się razem?

Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie, nawet jeśli nie pozostawali w związku przez cały rok podatkowy, za który planują złożyć zeznanie. Oznacza to, że nawet jeśli wziąłeś ślub 31 grudnia 2022 roku, pierwszą wspólną deklarację (zgodnie z obowiązującymi przepisami) złożysz z małżonkiem już za rok 2022 (w PIT-37 składanym od 15 lutego do 30 kwietnia 2023 r.).

Jeśli natomiast zdecydowaliście się na rozdzielność majątkową, poprzez podpisanie intercyzy przedmałżeńskiej – będziecie mogli rozliczać się wyłącznie indywidualnie.

Wspólne rozliczenie PIT-u z małżonkiem wyklucza również separacja prawna.

Ponadto, istotne jest, by w roku podatkowym, za który ma zostać złożona deklaracja PIT, żadne z małżonków:

 • nie osiągało dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ani działów specjalnych produkcji rolnej, które są opodatkowane 19 proc. stawką podatku,
 • nie opłacało: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (wyjąwszy dochody z najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy),
 • nie opłacało podatku tonażowego,
 • nie opłacało podatku na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

 

Jak przebiega wspólne rozliczanie małżonków?

Wspólne rozliczanie z małżonkiem rozpocznij od zsumowanie waszych dochodów. Pamiętaj, aby wcześniej odliczyć (odrębnie dla męża i żony) kwoty:

 • strat,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • składek ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe),
 • ulg i odliczeń od dochodu.

Zsumuj uzyskane kwoty dochodów i podziel na dwie równe części. Stanowią one podstawę do obliczenia podatku. Sam podatek wylicz, uwzględniając próg podatkowy i kwotę zmniejszającą podatek. Uzyskany wynik pomnóż dwukrotnie. Dopiero wówczas możesz wyliczony podatek pomniejszyć dzięki zastosowaniu przysługujących ulg i odliczeń od podatku.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia PIT-37 wspólnie z małżonkiem?

Rozliczenie z małżonkiem jest możliwe na wspólny wniosek męża i żony. Wyrażany jest on jednak tylko przez tego małżonka, który wypełnia i składa PIT-37 w imieniu obojga.

Nie ma potrzeby składania odrębnego oświadczenia – wystarczy zaznaczenie w formularzu wybranego sposobu rozliczania. Pamiętaj jednak, że oświadczenie to składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Wspólne rozliczanie małżonków nie wymaga składania dodatkowych dokumentów. Mąż i żona rozliczają się na jednym formularzu PIT-37 i załączają po jednym egzemplarzu załączników (jeśli są wymagane): PIT/O, PIT/D, PIT-2K, certyfikat rezydencji.

Korzyści rozliczania PIT-37 wspólnie z małżonkiem

Wspólne rozliczenie małżonków na deklaracji PIT-37 jest korzystne w sytuacji wyraźnych różnic w zarobkach pomiędzy małżonkami. Jeśli jedno zarabia bardzo dużo, a drugie bardzo mało – wówczas wspólne opodatkowanie może pozwolić uniknąć konieczności płacenia wysokiego podatku 32 proc. przez małżonka, który osiąga dochody powyżej drugiego progu podatkowego (120 000 zł).

Wspólne rozliczanie warte jest rozważenie także, gdy jeden z małżonków nie zarabia wcale. Choć wówczas nie ma on obowiązku składania deklaracji podatkowej, ze względu na brak dochodów, to rozliczenie wspólne pozwoli obniżyć podatek do zapłaty. Jest to tzw. ulga na niepracującą żonę. Wyliczenia przebiegają analogicznie, jak w przypadku, gdy jedno z małżonków zarabia bardzo dużo, a drugi bardzo mało. Podobny jest również efekt – wysokość dochodów po ich podzieleniu na dwie równe części może sprawić, że będą mieć wysokość odpowiadającą pierwszemu, a nie drugiemu progowi podatkowemu.

Kiedy nie warto rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

Jeśli zarówno mąż, jak i żona mają dochody mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, to bez względu na to, czy będą rozliczać się wspólnie, czy indywidualnie – zapłacą podatek 12 proc.

Podobnie, nie odczują korzyści w przypadku, gdy jedno z nich zarabia powyżej 1 000 000 zł rocznie. Bez względu na sposób rozliczania konieczne będzie zapłacenie tzw. daniny solidarnościowej, czyli podatku 4 proc. od dochodu powyżej 1 000 000 zł.

Źródła

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 01.08.2022 r.;
 2. Formularz deklaracji PIT-37, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-37, dostęp: 01.08.2022 r.
 3. Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2021 roku, https://www.podatki.gov.pl/media/7711/broszura-pit-37-za-2021r.pdf, dostęp: 03.08.2022 r.