Program do PIT-37 – jak wypełnić, rozliczyć i wysłać roczne zeznanie podatkowe?

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-08-01 15:10:00

Coraz mniej podatników korzysta z pustych PIT-37 do wypełnienia ręcznego. Wszystko to w obawie przed popełnieniem omyłek rachunkowych i złożeniem niekompletnego formularza. Dużym ułatwieniem są wobec tego programy oferowane przez firmy zewnętrzne. Mają one wbudowane algorytmy, które krok po kroku prowadzą podatnika przez kolejne części PIT-37, a w razie trudności z uzupełnieniem któregokolwiek z pól – wyświetlają podpowiedź lub proponują wsparcie wirtualnego asystenta.

PIT-37 (druk) – na podstawie jakich danych jest uzupełniany?

Każdy podatnik, który w 2022 r. osiągał w Polsce dochody (opodatkowane na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem progów podatkowych: 12 proc. i 32 proc.) wyłącznie za pośrednictwem płatnika jest zobowiązany w 2023r. złożyć do urzędu skarbowego PIT-37.

Mowa tu o dochodach z tytułu:

 • stosunku pracy i stosunków pokrewnych;
 • emerytury i renty krajowej, a także świadczenia i zasiłku przedemerytalnego;
 • należności za członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • działalności wykonywanej osobiście (m.in. na podstawie umowy-zlecenia);
 • praw majątkowych (w tym autorskich praw majątkowych);
 • świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • pracy tymczasowo aresztowanych i skazanych;
 • umowy aktywizacyjnej.

Jak rozliczyć PIT-37? Nie musisz samodzielnie pozyskiwać danych na temat wysokości swojego wynagrodzenia, pobranych zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia ZUS i zdrowotne. Wszystkie dane otrzymasz od płatnika składek w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2022r. na jednym z trzech rodzajów formularzy:

 • PIT-11 wystawiany przez płatnika osobom pracującym m.in. na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenie;
 • PIT-40A/ PIT-11A wystawiany przez organ rentowy emerytom, rencistom i osobom pobierającym zasiłki;
 • PIT-R wystawiany w formie załącznika do PIT-11 osobom pełniącym obowiązki obywatelskie i społeczne.
PIT 11 i rozliczenie programem

Żródło: https://www.podatki.gov.pl/

Dane zawarte w PIT-11, PIT-40A/PIT-11A i PIT-R należy przepisać do odpowiednich pól w PIT-37. Pamiętaj jednak, że otrzymasz kilka PIT-11, jeśli pracujesz na podstawie umowy zlecenie i umowy o pracę u różnych podmiotów. Wówczas nie wystarczy kwot przepisać – musisz uprzednio je zsumować.

Osoby, które dopiero zaczynają pracę i jednocześnie osiągają dochody powyżej kwoty 85 528 zł (nie mylić z progiem podatkowym 120 000 zł) uprawniającego do skorzystania z ulgi dla młodych, mogą mieć trudność w samodzielnym uzupełnieniu PIT 37 (na wzorze udostępnionym przez Ministerstwo Finansów). W takich przypadkach pomocne są programy do PIT firm zewnętrznych (np. PITax), które nie tylko automatycznie obliczają kwoty w wielu polach, ale i podpowiadają skąd czerpać dane i gdzie je wpisać w formularzu, aby dokument został wypełniony poprawnie.

PIT-37 do wypełnienia – sposoby rozliczenia

PIT-37 możesz rozliczyć indywidualnie, wspólnie  z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Aby wybrać formę rozliczenia, podczas uzupełniania tradycyjnego formularza, konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego pola we wstępie rozliczenia (w punkcie 6). Podobnie jest podczas korzystania z programu do rozliczania deklaracji podatkowej. Zanim przejdziesz do uzupełniania PIT-37 musisz wskazać formę rozliczania.

 

Rozliczenie PIT-37 programem PITax

Źródło: opracowanie własne na podstawie pitax.pl

Jeszcze podczas wykazywania dochodów osiągniętych w 2022r., (w deklaracji PIT 2023) wspólne rozliczanie małżonków nie było możliwe w roku następnym po ślubie. Związek małżeński musiał trwać przez cały rok podatkowy. Zmiany w tym aspekcie wprowadza Polski Ład. Jeśli wziąłeś ślub w 2022r. będziesz mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem już w 2023r., a nie dopiero w 2024r. jak przewidywały to dotychczas obowiązujące przepisy.

PIT-37 online – jak wypełnić formularz?

Aby skorzystać z programu do rozliczania PIT-ów, możesz zdecydować się na jego wersję online lub instalowaną na dysku komputera.

W pierwszym przypadku istotne jest, by przeglądarka, z której korzystasz, obsługiwała JavaScript oraz tzw. ciasteczka (cookies) i pliki pdf. Decydując się na wersję do pobrania na komputer, zwróć uwagę, by wybrać tę przeznaczoną do konkretnego systemu operacyjnego: Windows, Mac lub Linux.

Po utworzeniu profilu podatnika przejdź do uzupełniania deklaracji podatkowej. Proces ten w niczym nie przypomina żmudnego uzupełniania wydrukowanego formularza PIT-37. Nie musisz również wykonywać skomplikowanych obliczeń, uwzględniających m.in. kwotę wolną od podatku, czy ulgi i odliczenia obniżające dochody lub sam podatek. Wystarczy, że będziesz odpowiadał na pytania zadawane przez program, a wszystkie niezbędne dane zostaną wpisane w odpowiednie pola twojego rocznego zeznania podatkowego. Dzięki temu ryzyko popełnienia błędów (w tym omyłek rachunkowych) jest niewielkie.

 

Przepisanie PIT-11 w programie

Źródło: pitax.pl

Jakie załączniki możesz dodać do PIT-37 online?

Do deklaracji PIT-37 możesz dodać wszystkie niezbędne załączniki, tak jak ma to miejsce przy formularzu uzupełnianym w tradycyjnej (papierowej) formie:

 • PIT/O, w którym ujmowane są ulgi i odliczenia (w tym ulga na dzieci, ulga termomodernizacyjna, czy odliczenie wpłat na IKZE)
 • PIT/D, przeznaczony dla osób, które rozliczają ulgi budowlane w ramach praw nabytych (np. ulga odsetkowa);
 • PIT-2K, załączany wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik po raz pierwszy korzysta z ulgi mieszkaniowej (w ramach praw nabytych);
 • certyfikat rezydencji, który potwierdza miejsca zamieszkania do celów podatkowych.

Żaden z tych załączników nie ma charakteru obligatoryjnego dla każdego podatnika. Oznacza to, że dołączasz je tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a nie wraz z każdym składanym zeznaniem podatkowym.

PIT-37 – do kiedy należy wysłać deklarację?

Zeznanie podatkowe PIT-37 musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2023r.

Zwykle data, do której należy dostarczyć do urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, wypada 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie. Jednak w 2023r. jest to dzień wolny od pracy. W związku z tym termin na przesłanie uzupełnionego PIT-37 zostaje wydłużony do pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym, a więc do 2 maja.

Jak złożyć PIT-37 przez program do rozliczeń?

W przeciwieństwie do zautomatyzowanej usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, rozliczenie PIT-37 przez program firmy zewnętrznej stwarza dwie możliwości przekazania formularza do weryfikacji urzędu skarbowego.

 

Wysłanie PIT-37 Online

Źródło: opracowanie własne na podstawie pitax.pl

Możesz wydrukować uzupełniony dokument i dostarczyć go osobiście do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub wysłać go listem za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

W przypadku osobistego stawiennictwa – pamiętaj, by zrobić to w godzinach pracy urzędu. Jeśli natomiast zdecydujesz się na wysłanie PIT-37, wówczas za datę złożenia dokumentu zostanie uznana data stempla pocztowego.

Znacznie wygodniejsze jest wysłanie PIT-37 przez Internet. Warto wówczas wybrać taki program, który korzysta z zasobów Ministerstwa Finansów (jest zintegrowany z systemem e-Deklaracje). Dzięki temu będziesz mógł przesłać dokument do północy 2 maja 2023r., a potwierdzeniem poprawności przesłania PIT-u będzie wygenerowane UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru.

UPO w wysyłce online programem

Źródło: opracowanie własne

Pamiętaj, aby UPO pobrać i zapisać na dysku komputera lub wydrukować. Jego zachowanie jest istotne dla celów dowodowych. Jeśli urząd skarbowy zarzuci ci, że nie wysłałeś dokumentu w wyznaczonym terminie, będziesz miał dowód, że spełniłeś ciążący na tobie obowiązek. Nie będzie ci w takim wypadku grozić odpowiedzialność karno-skarbowa.

Programy firm zewnętrznych, służące do rozliczania deklaracji podatkowych (w tym PIT-37), znacząco zmniejszają liczbę popełnianych omyłek rachunkowych i składania niekompletnych deklaracji. Jest to również duże ułatwienie dla osób, które nie są zaznajomione z zagadnieniami podatkowymi i uzupełnianie PIT-u każdego roku sprawiało im trudność (nawet gdy posiłkowały się broszurą informacyjną opracowaną przez Ministerstwo Finansów).

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 01.08.2022 r.;
 2. Formularz deklaracji PIT-37, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-37, dostęp: 01.08.2022 r.
 3. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19990830930, dostęp: 01.08.2022 r.
 4. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/, dostęp: 01.08.2022 r.
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971370926/U/D19970926Lj.pdf, dostęp: 01.08.2022 r.