Ulgi i odliczenia w PIT-37 2021/2022 – jak je udokumentować?

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-17 15:54:39

Ulgi i odliczenia pozwalają obniżyć dochód i wysokość podatku należnego do zapłaty. Wszystkie, które ci przysługują, wykazujesz w załączniku PIT/O, z wyjątkiem ulgi odsetkowej, która ujmowana jest w załączniku PIT/D i PIT-2K oraz składek na ubezpieczenia społeczne, wykazywane bezpośrednio w formularzu PIT-37. Nie wystarczy jednak wyłącznie wskazać ulg i odliczeń, z których chcesz skorzystać – musisz dysponować dowodami, które w razie kontroli urzędu skarbowego będziesz mógł przedstawić.

Jak odliczyć darowiznę w PIT-37?

Przekazane w roku podatkowym 2021r. darowizny mogą pomniejszyć wysokość twojego dochodu, co pośrednio wpływa na obniżenie podatku należnego do zapłaty.

Odliczyć możesz kwotę darowizny, która nie przekracza wartości stanowiącej 6 proc. dochodów osiągniętych przez ciebie w roku podatkowym, za który składasz zeznanie. Wyjątkowym przypadkiem są darowizny na cele kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej. W tym wypadku możesz odliczyć całą przekazaną kwotę.

Aby skorzystać z tego odliczenia, istotne jest odpowiednie udokumentowanie przekazanej darowizny. Może być to dowód wpłaty na rachunek płatniczy lub konto bankowe, który identyfikuje darczyńcę. Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, a potwierdzenie wykonanego przelewu wskazuje wyłącznie ciebie, druga osoba nie będzie mogła skorzystać z odliczenia.

W przypadku darowizn niepieniężnych powinieneś przygotować dowód, który będzie jasno wskazywał darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz będzie zawierał oświadczenie o przyjęciu darowizny przez obdarowanego. Pamiętaj, że wartość przedmiotów, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, powinna ujmować również wysokość samego podatku.

Jeśli jesteś honorowym dawcą krwi i chcesz skorzystać z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, pozyskaj z centrum krwiodawstwa zaświadczenie o ilości oddanej krwi lub jej składników.

Darowizny na cele pożytku publicznego mogą być przekazywane również podmiotom zagranicznym (zlokalizowanym na terenie innego kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Wymagają jednak wówczas udokumentowania, że w dniu przyjęcia darowizny organizacja była równoważna wobec podmiotów w Polsce, którym możesz przekazać darowiznę i odliczyć ją od podatku.

Odliczenie darowizny w PIT-37

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi rehabilitacyjnej możesz skorzystać, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub na twoim utrzymaniu znajduje się taka osoba.

Aby odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, musisz posiadać dokument potwierdzający, jakie koszty poniosłeś.

Ważne również, byś dysponował jednym z orzeczeń:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • decyzja o przyznaniu renty w związku z niezdolnością do pracy,
 • decyzja o przyznaniu renty szkoleniowej,
 • decyzja o przyznaniu renty socjalnej,
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby poniżej 16 roku życia,
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 września 1997r.

W przypadku wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności dnia codziennego, które objęte są limitem kwotowym (np. utrzymanie psa asystującego, opłacenie przewodnika osób niewidzących), nie masz obowiązku posiadania dokumentów, które określałyby ich wysokość. Ważne jednak jest, byś zachował dowody potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Mowa tu o danych osoby pełniących funkcję przewodnika osoby niewidzącej oraz certyfikat psa asystującego.

Ulga rehabilitacyjna w PIT-37/PIT/O

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

Jak odliczyć Internet od podatku za 2021r.?

Z ulgi na Internet w wysokości 760 zł możesz skorzystać wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach (pod warunkiem, że nigdy wcześniej z niej nie korzystałeś).

Odliczenie wydatków poniesionych na korzystanie z Internetu musi zostać przez ciebie udokumentowane. W tym celu zachowaj faktury, z których będzie wynikać nie tylko wysokość opłat, ale również kto realizował płatności.

Ulga za internet w PIT-37, PIT/O

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, którzy rozpoczęli prace termomodernizacyjne budynku i planują je zakończyć w czasie nie dłuższym niż trzy lata od momentu poniesienia pierwszego wydatku.

Aby odliczyć poniesione koszty do kwoty 53 000 zł, muszą one zostać udokumentowane fakturą wystawioną przez podmiot opłacający podatek od towaru i usług.

Z ulgi możesz korzystać przez sześć lat aż do momentu, gdy odliczysz wszystkie wydatki do podanego limitu i pod warunkiem, że zachowałeś dokumenty potwierdzające poniesione koszty na cele termomodernizacji budynku.

Ulga termomodernizacyjna w PIT-37

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

Jak odliczyć wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)?

Wysokość wpłat na IKZE odliczanych od dochodu nie może przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej i 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku przedsiębiorców. W związku z tym nie jest to wartość stała, zmienia się ona każdego roku.

Dokładny limit podawany jest w Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W 2021r. wynosi on 6 310,80 zł dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej i 9 466,20 zł dla przedsiębiorców.

Potwierdzenie wysokości wpłat na IKZE, jakich dokonałeś w roku podatkowym, za który składasz zeznanie, możesz udokumentować potwierdzeniami wpłat lub wydrukiem z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Ulga IKZE w PIT-37

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

Jak odliczyć zwrot nienależnie pobranych świadczeń?

Do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (np. renty rodzinnej czy zasiłku przedemerytalnego) jesteś zobowiązany, gdy pobierałeś je mimo braku do tego podstaw (lub gdy podstawy te wygasły).

Ponieważ powiększały one twój dochód i wpływały na wysokość podatku należnego do zapłaty, masz prawo odliczyć je od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37. Aby skorzystać z odliczenia zachowaj dowód zwrotu, np. wydruk potwierdzenia przelewu.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

Jak odliczyć ulgę odsetkową?

Ulga odsetkowa przysługuje na zasadach praw nabytych i pozwala obniżyć wysokość dochodu w PIT-37. Możesz z niej skorzystać, jeśli wziąłeś kredyt mieszkaniowy w latach 2002–2006 oraz kredyty lub pożyczki na spłatę powyższego.

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi odsetkowej, musisz posiadać zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytu lub pożyczki, jakie zapłaciłeś.

Ulga odsetkowa w PIT-37

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

Jak odliczyć od podatku ulgę aktywizacyjną?

Ulga aktywizacyjna obniża bezpośrednio podatek należny do zapłaty. Możesz odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, które sam opłaciłeś, w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej (np. w charakterze opiekunki dla dziecka).

Z ulgi aktywizacyjnej możesz skorzystać po każdych 12 miesiącach trwania umowy, pod warunkiem, że została ona zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i posiadasz potwierdzające to zaświadczenie. Ponadto zachowaj dowody opłacanych składek (np. wydruki potwierdzeń przelewów).

Pamiętaj przy tym, że obecnie ulga ta funkcjonuje na zasadach praw nabytych – możesz z niej skorzystać, jeśli umowa z osobą bezrobotną została zawarta przed 2007r.

Ulga aktywizacyjna w PIT-37

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

Jak odliczyć od podatku ulgę na dzieci (ulgę prorodzinną)?

Wysokość ulgi prorodzinnej, z której możesz skorzystać, by obniżyć podatek należny do zapłaty, uzależniony jest od liczby dzieci na utrzymaniu i wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (1 112,04 zł rocznie na każde dziecko);
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (200,04 zł rocznie na dziecko);
 • 225,00 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci (2 700,00 zł rocznie na każde dziecko).

Ulga przysługiwać ci będzie, jeśli wykonujesz władzę rodzicielską, pełnisz funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej. Wobec tego powinieneś zachować dokument potwierdzający prawo do skorzystania z tej formy obniżenia wysokości podatku należnego do zapłaty. Może być to: odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o ustaleniu funkcji opiekuna prawnego lub orzeczenie o rodzinie zastępczej.

Ulga na dzieci (prorodzinna) w PIT-37

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

Dokumentację związaną z rozliczaniem PIT-37 należy przechowywać przez okres pięciu lat, by na wypadek kontroli urzędu skarbowego móc ją przedstawić. Podobnie jest w przypadku ulg i odliczeń, z których skorzystasz. Zachowaj dowody potwierdzające prawo do skorzystania z nich.

Źrodła

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 27.10.2021 r.
 2. Broszura informacyjna do załącznika PIT/0 składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS lub PIT-37 za 2020 rok, https://www.podatki.gov.pl/media/6632/broszura-pit-o-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 27.10.2021 r.
 3. Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku, https://www.podatki.gov.pl/media/6634/broszura-pit-37-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 27.10.2021 r.
 4. Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2020 rok, https://www.podatki.gov.pl/media/6633/broszura-pit-d-za-2020-przekazana-do-wydruku.pdf, dostęp: 27.10.2021 r.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514502.pdf, dostęp: 27.10.2021 r.
 6. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/, dostęp: 27.10.2021 r.